Thaydra (Stephen)

Video Transcript | Thaydra's story | Thaydra's Video (The Twins) | Diane's Video (Thaydra's mother) | Diane's Video Transcript | Diane's Story