Language Support

English

If you, or someone you’re helping, has questions about Get Covered New Jersey, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-833-677-1010.

Spanish

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene alguna pregunta acerca de Get Covered New Jersey en Español, usted tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-833-677-1010.

Chinese

如果您,或您正在幫助的人,有關於 Get Covered New Jersey  方面的問 題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。想要跟一位翻譯員通話,請致電  1-833-677-1010

Korean

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Get Covered New Jersey 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-833-677-1010 로 전화하십시오.

Portuguese

Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Get Covered New Jersey, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 1-833-677-1010.

Gujarati

જો તમેઅથવા તમેકોઇનેમદદ કરી રહ્ાાંતેમાાંથી કોઇને Get Covered New Jersey  વવશે પ્રશ્નો હોય તો તમનેમદદ અનેમાહહતી મેળવવાનો અવિકાર છે. તેખર્ચવવના તમારી ભાષામાાંપ્રાપ્ત કરી શકાય છે. દુભાવષયો વાત કરવા માટે,આ 1-833-677-1010 પર કોલ કરો.

Polish

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie Get Covered New Jersey, masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku. Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer 1-833-677-1010.

Italian

Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su Get Covered New Jersey  hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare 1-833-677-1010.

Arabic

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص  Get Covered New Jersey ،)فلديك الحق  في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 1-833-677-1010

 

Russian

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Get Covered New Jersey, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1-833-677-1010.

Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Get Covered New Jersey, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-833-677-1010.

French Creole

Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan Get Covered New Jersey, se dwa w pou resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nan 1-833-677-1010.

Hindi

यदि आपको, या आप जिस व्यजति की सहायिा कर रहे हैं, उन्हें इस विषय Get Covered New Jersey के बारे में सिाल हैं, िो आपको मुफ्ि में अपनी भाषा में सहायिा िथा िानकारी लेने का अधिकार हैI 1-833-677-1010 पर फ़ोन करें।

Vietnamese

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Get Covered New Jersey,  quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình hoàn toàn miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-833-677-1010.

French

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de Get Covered New Jersey, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez 1-833-677-1010.

Urdu

 اگر اپ کسی کو مدد دے رہے ہيں اور اپ دونوں کو سوال اگر اپ کسی کو مدد دے رہے ہيں اور اپ دونوں کو سوال ہے Get Covered New Jerseyبارے ميں، تو اپ دونوں کو اپنی زبان ميں مفت مدد اور معالومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ ترجمان سے بات کرنے کےليے، (1-833-677-1010 (فون کريں۔


Back
to top